ഹോംപ്രവേശന നിരക്കും സമയവും

പ്രവേശന നിരക്കും സമയവും

പ്രവേശന സമയം – രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5 വരെ (ബുധനാഴ്ച 1 മണി മുതല്‍ 4:45 വരെ)

തിങ്കളാഴ്ച അവധിദിവസം, മറ്റ് അവധി ദിവസങ്ങള്‍ - സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം, റിപ്പബ്ലിക് ദിനം, തിരുവോണം, മഹാനവമി

No

Particulars

Existing rate

1

12 വയസ്സിനു മുകളില്‍

10

2

5 വയസ്സിനും 12 വയസ്സിനും മദ്ധ്യേ

5

3

ഫാമിലി – (അച്ഛന്‍, അമ്മ, 2 കുട്ടികള്‍)

20

4

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ (35 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും, 2 അധ്യാപകരും)

100