ഹോംപ്രവേശന നിരക്കും സമയവും

പ്രവേശന നിരക്കും സമയവും

തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല

പ്രവേശന സമയം – രാവിലെ 9 മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5:15 വരെ

തിങ്കളാഴ്ച അവധിദിവസം

No

Particulars

Existing rate

1

12 വയസ്സിനു മുകളില്‍

20

2

5 വയസ്സിനും 12 വയസ്സിനും മദ്ധ്യേ

5

3

ഫാമിലി – (അച്ഛന്‍, അമ്മ, 2 കുട്ടികള്‍)

40

4

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ (35 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും, 2 അധ്യാപകരും)

200

5

കാര്‍ പാര്‍ക്കിംഗ്

150

6

ക്യാമറ

50

7

വീഡിയോ ക്യാമറ(ചെറുത്)

100

8

ബാറ്ററി കാര്‍ (5 വയസ്സിനു മുകളില്‍)

50

9

ബാറ്ററി കാര്‍ (ഫാമിലി)

350

10

ബാറ്ററി കാര്‍ (മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍)

20

11

ബാറ്ററി കാര്‍ (വിഭിന്ന ശേഷി ഉള്ളവര്‍)

15

 

ശ്രീചിത്രാ ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി – കെ.സി.എസ് പണിക്കര്‍ ഗ്യാലറി

പ്രവേശന സമയം – രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 4:30 വരെ (ബുധനാഴ്ച 1 മണി മുതല്‍ 4:30 വരെ)

തിങ്കളാഴ്ച അവധിദിവസം

No

Particulars

Existing rate

1

12 വയസ്സിനു മുകളില്‍

20

2

5 വയസ്സിനും 12 വയസ്സിനും മദ്ധ്യേ

5

3

ഫാമിലി – (അച്ഛന്‍, അമ്മ, 2 കുട്ടികള്‍)

40

4

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ (35 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും, 2 അധ്യാപകരും)

150

 നേപ്പിയര്‍ മ്യൂസിയം (ആര്‍ട്ട് മ്യൂസിയം) ശ്രീചിത്രാ എന്‍ക്ലേവ്വ്

പ്രവേശന സമയം – രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 4:30 വരെ (ബുധനാഴ്ച 1 മണി മുതല്‍ 4:30 വരെ)

തിങ്കളാഴ്ച അവധിദിവസം

No

Particulars

Existing rate

1

12 വയസ്സിനു മുകളില്‍

10

2

5 വയസ്സിനും 12 വയസ്സിനും മദ്ധ്യേ

5

3

ഫാമിലി – (അച്ഛന്‍, അമ്മ, 2 കുട്ടികള്‍)

25

4

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ (35 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും, 2 അധ്യാപകരും)

100

 നാച്ചുറല്‍ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം

പ്രവേശന സമയം – രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 4:30 വരെ (ബുധനാഴ്ച 1 മണി മുതല്‍ 4:30 വരെ)

 

തിങ്കളാഴ്ച അവധിദിവസം

No

Particulars

Existing rate

1

12 വയസ്സിനു മുകളില്‍

10

2

5 വയസ്സിനും 12 വയസ്സിനും മദ്ധ്യേ

5

3

ഫാമിലി – (അച്ഛന്‍, അമ്മ, 2 കുട്ടികള്‍)

20

4

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ (35 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും, 2 അധ്യാപകരും)

100

Auarium (Fish Gallery)

No

Particulars

Existing rate

1

12 വയസ്സിനു മുകളില്‍

10

2

5 വയസ്സിനും 12 വയസ്സിനും മദ്ധ്യേ

5

3

ഫാമിലി – (അച്ഛന്‍, അമ്മ, 2 കുട്ടികള്‍)

20

4

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ (35 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും, 2 അധ്യാപകരും)

100

Film shooting in the Museum premises

No

Particulars

Existing rate

1

Feature film

30,000

2

Video film (Betacam)

1,500

3

വീഡിയോ (ടെലിഫിലിം)

8,000

 Rent of Museum Auditorium

No

Particulars

Existing rate

1

Entertainment programme conducted by societies with ticket or pass (per day)

2,000

2

Entertainment programme conducted by societies without ticket (per day)

1,500

3

For conference, seminars etc. (upto 6 hours)

1,000

4

Film show (with ticket or pass)

2,000

5

Film show (without ticket) LCD – VCD- DVD.

1,500

6

For conducting science and Art exhibitions (per day)

600

7

Rent for Public Address system

250

8

Operating charges for public address system

100

9

Deposit

2,000

 

3D തിയേറ്റര്‍ Rs.20/-