ഹോംജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ – മ്യൂസിയം മൃഗശാലാ ഡയറക്ടറേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

1

ഡയറക്ടര്‍ 

1

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍

1

3

ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍

1

4

എഡ്യൂക്കേഷണല്‍ ഓഫീസര്‍

1

5

സൂപ്രണ്ട്‌

4

6

വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍

1

7

സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌ (മിനിസ്റ്റെരിയല്‍)

1

8

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌

1

9

ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്

1

10

അപ്പര്‍ ഡിവിഷന്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

5

11

ലോവര്‍ ഡിവിഷന്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

4

12

ലോവര്‍ ഡിവിഷന്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ്

2

13

കോണ്ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്

1

14

അപ്പര്‍ ഡിവിഷന്‍ ടൈപ്പിസ്റ്റ്

1

15

ലോവര്‍ ഡിവിഷന്‍ ടൈപ്പിസ്റ്റ്

1

16

Curators

4

17

ഡ്രാഫ്റ്റ്‌മാന്‍ ഗ്രേഡ് 1

1

18

ഡ്രാഫ്റ്റ്‌മാന്‍ ഗ്രേഡ് 11

1

19

കെയര്‍ ടേക്കര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്

1

20

കെയര്‍ ടേക്കര്‍

1

21

ഗൈഡ്

1

22

ഗൈഡ് ലക്ചറര്‍

2

23

Taxidermist Grade 1

1

24

Sergeant

1

25

പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റര്‍

1

26

ഗാര്‍ഡന്‍ സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

2

27

ഡ്രൈവര്‍

28

അറ്റന്‍ടര്‍ ഗ്രേഡ് 1

1

29

അറ്റന്‍ടര്‍ ഗ്രേഡ് 11

30

ലൈന്‍മാന്‍

1

31

വെറ്റിനറി അസിസ്റ്റന്റ്

1

32

ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്

2

33

ലാബ് അറ്റന്‍ടന്റ്

1

34

mason 

2

35

കാര്‍പെന്‍ടര്‍

1

36

Blacksmith

1

37

ഹെഡ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍

1

38

കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍

10

39 

Daffedar

1

40

പ്യൂണ്‍

41

നൈറ്റ്‌ വാച്ചര്‍

1

42

ഗാലറി അസിസ്റ്റന്റ്

2

43

ഗാലറി അറ്റന്‍ടന്റ്

12

44

ക്ലീനര്‍

2

45

Scavanger

3

46

സ്വീപ്പര്‍

37

47

ഹെഡ് ഗാര്‍ഡനര്‍

1

48

ഗാര്‍ഡനര്‍

59

49

മൃഗശാലാ സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

2

50

കീപെര്‍

31

51

ഗാര്‍ഡ്സ്

16

52

പി.റ്റി.കീപെര്‍

3

53

പി.റ്റി.ഗാര്‍ഡനര്‍

2

54

പി.റ്റി.സ്വീപ്പര്‍

3