ഹോംജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ - ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറിയും കൃഷ്ണ മേനോന്‍ മ്യൂസിയവും, കോഴിക്കോട്

1

സൂപ്രണ്ട്‌

1

2

curator

1

3

യു.ഡി.ക്ലാര്‍ക്ക്

1

4

ഓഫീസ് അറ്റെന്‍ടന്റ്

1

5

ഗാലറി അറ്റെന്‍ടന്റ്

4

6

ഗാര്‍ഡനര്‍

6

7

സ്വീപ്പര്‍

2

8

നൈറ്റ്‌ വാച്ചര്‍

1