ഹോംവിവരാവകാശം

വിവരാവകാശ നിയമം

മ്യൂസിയം മൃഗശാല ഡയറക്ടറേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.സാജു.എസ്സ്

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍

 

സ്റ്റേറ്റ് മ്യൂസിയം മൃഗശാലാ, തൃശ്ശൂര്‍

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

 

ശ്രീ.അനില്‍കുമാര്‍.റ്റി.വി

സൂപ്രണ്ട്‌

 

കൃഷ്ണമേനോന്‍ മ്യൂസിയവും ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറിയും, കോഴിക്കോട്

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

 

ശ്രീ.രാജേഷ്‌.വി

സൂപ്രണ്ട്‌