ഹോംമ്യൂസിയം ഗ്രന്ഥശാല

Museum Library

 

ഈ സ്ഥാപനത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലൈബ്രറി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നവയില്‍ ഒന്നും, അത്യപൂര്‍വങ്ങളുമായ പുസ്തകങ്ങലാല്‍ സമ്പുഷ്ടവുമാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി അമൂല്യങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ഇവിടെ റഫറന്‍സിനു ലഭ്യമാണ്. ദേശീയരും വിദേശീയരുമായ വിദ്യാര്‍ഥികളും, ഗവേഷകരുമുള്‍പ്പെടെ നിരവധിപേര്‍ ഈ ലൈബ്രറി പ്രയോജനപെടുത്തുന്നുണ്ട്.

http://localhost/zoo_new/images/web/imagescaz7sm69.jpg      Science of Animals and Birds or Zoology (1927 Sanskrit, hand written)

http://localhost/zoo_new/images/web/imagescaz7sm69.jpg      Algebra with Arithmetic and Mathematics from Sanskrit by Brahma Gupta and Bhaskara (1817)

http://localhost/zoo_new/images/web/imagescaz7sm69.jpg      Victoria Regia (1851)

http://localhost/zoo_new/images/web/imagescaz7sm69.jpg      Flora Japonica (1835)

http://localhost/zoo_new/images/web/imagescaz7sm69.jpg      Report on the forest of Travancore (1893)

http://localhost/zoo_new/images/web/imagescaz7sm69.jpg      Species planterom (1797)

http://localhost/zoo_new/images/web/imagescaz7sm69.jpg      Encyclopaedia or Universal dictionary of Arts, Science and Literature – 43 volumes (1819)

http://localhost/zoo_new/images/web/imagescaz7sm69.jpg      Flora Java (1828)

http://localhost/zoo_new/images/web/imagescaz7sm69.jpg      Description of Indian Serpents (1796)

http://localhost/zoo_new/images/web/imagescaz7sm69.jpg      History of Mankind (1897)

http://localhost/zoo_new/images/web/imagescaz7sm69.jpg      Genera Plantarum, Flora of British India (1885)

http://localhost/zoo_new/images/web/imagescaz7sm69.jpg      Castes and Tribes of South India (1909)

http://localhost/zoo_new/images/web/imagescaz7sm69.jpg      Hortus Jamaicensis (1814) 

Some periodicals published during 19th century by Bombay Natural History Society and other publishers are also available here. Most of the books reflect our lifestyle, religion, tradition, culture, civilizations and history of that period.