ഹോംആസ്ഥാനവും എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയും

ആസ്ഥാനവും എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയും

1.കോഴിക്കോട് ഈസ്റ്റ്ഹില്‍ എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

2.ബസ് സ്റ്റാന്റില്‍ നിന്ന്‍ 5 കി.മി.

3.റയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് 6 കി.മി.

4.ഓട്ടോറിക്ഷയും ടാക്സിയും ലഭ്യമാണ്.