ഹോംഫോട്ടോ ഗ്യാലറിനേപ്പിയര്‍ മ്യൂസിയം
RSS
a balinese calender
agasthya_stone_16th century
budha_granite_9th century
budha_ivory
budha_marble_10th century
budha_stone_2nd century
budha_stone_9th century
chilambu_brass
concentric ball ivory
dakshina moorthi_wood_15th century
devi_bronze_14th century
devotee_bronze_14th century
durga wood 15th century
dwarapalaka wood 15th century
flower wase ivory
gaja thandava moorthi_bronze_18th century
garuda_brass
indhra wood 15 century
kaliya krishna_stone_18th century
kalyana sundhara moorthi_bronze_18th century
 
 
Powered by Phoca Gallery