ഹോംപ്രവേശന നിരക്കും സമയവും

പ്രവേശന നിരക്കും സമയവും

 

 

12 വയസ്സിനു മുകളില്‍

20.00

5 വയസ്സിനും 12 വയസ്സിനും മദ്ധ്യേ

5.00

ഫാമിലി (അച്ഛന്‍, അമ്മ, 2 കുട്ടികള്‍)

40.00

വിദ്യാര്ത്ഥി കള്‍ (35 വിദ്യാര്ത്ഥി കളും, 2 അധ്യാപകരും)

150.00

ക്യാമറ

25.00

വീഡിയോ ക്യാമറ (ചെറുത്)

100.00

ഫീച്ചര്‍ ഫിലിം

750.00

വീഡിയോ ക്യാമറ (ബീറ്റാകേം)

100.00

  

 

സ്ഥലം

പ്രവേശന സമയം

മൃഗശാല

9:30 Am to 5:15 Pm

 

 

മ്യൂസിയം

10:00 Am to 4:30 Pm

ബുധനാഴ്ച 1 മണി മുതല്‍ 4.30 വരെ

തിങ്കളാഴ്ച അവധി ദിവസം